Кафедра оперативної хірургії і топографічної анатомії заснована в 1957-1958 навчальному році і спочатку розташовувалась на першому поверсі правого крила фізіологічного корпусу. В штаті кафедри були: зав. кафедрою (доц. Цвірко В.К.), асистент (Герасимець М.Т.), два лаборанти (Кузнєцов А.І., Задорожна М.В.) і старший препаратор (Гурська О.В.). Навчальний процес на кафедрі розпочався в лютому 1958 р.

У вересні 1958 р. кафедра переведена в морфологічний корпус, де було обладнано на першому поверсі 3 навчальні кімнати, лабораторію, кабінет завідуючого і асистентську. В цьому ж році на посаду асистента був зарахований кандидат мед. наук Бобрик І.І., який пропрацювавши на кафедрі до 1960 р., перейшов на роботу в Київський медичний інститут (де працював зав. кафедрою анатомії людини Національного медичного університету, професор, член-кореспондент АПН України). На його місце був зарахований кандидат медичних наук Беков Д.Б., який після захисту докторської дисертації обраний по конкурсу на посаду завідувача кафедри оперативної хірургії Луганського медичного інституту 1967.

У 1961 році кафедру очолив доцент Русанов Г.О. (з 1964 р. доктор медичних наук, професор). Г.О. Русанов об’єднав колектив, спрямував його на вдосконалення навчального процесу і науково-дослідницької роботи. На кафедрі було обладнано 2 експериментальних операційних з передопераційними, автоклавну, фото- і гістологічну лабораторії. Під керівництвом професора Русанова Г.О. було виконано і захищено 4 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (Березовський О.І., Лойко І.К., Вайда Р.Й., Михайлів В.Т.).

Експериментальне відділення кафедри стало базовим не тільки для наукових досліджень співробітників кафедри, але й для науковців інших кафедр, які виконали й захистили докторські дисертації (Салтикова Л.М., Нечипорук В.М., Герасименко А. А., Бачинський П.П., Шамраєвський С.М., Отенко М.П. та ін.). На протязі одного року виконувалось понад 1000 експериментальних операцій. В 1968 році Г.О. Русинов перейшов на роботу в Ленінградський науково-дослідний інститут пульмонології.

З 1968 р. по 1970 р. кафедру очолював проф. Новіков Ю.В., який потім перейшов на роботу в Смоленський медінститут (нині зав. кафедрою оперативної хірургії цього вже університету, академік Російської Академії медичних наук).

Доц. Герасимець М.Т. (завідувач кафедри з 1970 по 1984 рр.)

Доц. Герасимець М.Т. очолював кафедру з 1970 р. по 1984 рік і в подальшому працював доцентом кафедри до виходу на пенсію в 2001 році. Пропрацювавши на кафедрі більше як 44 роки Михайло Терентійович Герасимець доклав багато вмінь і знань по вдосконаленню навчального процесу, матеріальної бази, розвитку практичних навичок у студентів. Особливо це проявилось після переведення кафедри в нове приміщення на територію віварію в 1974 році де було обладнано експериментальне відділення в складі 2 операційних з передопераційними, гістологічної і фотолабораторій, лабораторії функціональних досліджень. В навчальному корпусі обладнано 4 тематичних кімнати для роботи з трупним матеріалом, а також кабінети зав. кафедри, доцента, асистентська, лаборантська і гардероб для студентів. Виготовлено тематичні стенди з усіх розділів оперативної хірургії та хірургічного інструментарію.

Починаючи з 1979 р. на кафедрі проходять навчання лікарі-хірурги, травматологи та акушер-гінекологи факультету післядипломної освіти інтерни, магістри.

З 1984 по 2001 рік кафедру очолював проф. Вайда Р.Й. Колектив кафедри в цей період продовжує пошуки оптимізації навчального процесу, незважаючи на певні матеріальні труднощі, що були пов’язані з загальнодержавними економічними негараздами. В цей час співробітники кафедри захистили 2 докторські (Вайда Р.Й., Гнатюк М.С.) та 5 кандидатських дисертацій (Герасим’юк І.Є., Гаргула В.Д., Потуремець-Рекалюк Л.М., Шульгай А.Г., Слабий О.Б.).

Проф. Вайда Р.Й. підготував і видав навчальний посібник «Основи топографічної анатомії та оперативної хірургії» вперше українською мовою, а проф. Гнатюк М.С., доц.. Слабий О.Б. «Оперативна хірургія і топографічна анатомія» на англійській мові

Співробітники зібрали та систематизували навчальні матеріали 3 курсу предмету і видали компакт-диск, згідно робочої програми та 2 навчальних кінофільми.

В 2001 р. в зв’язку з ремонтом приміщення, кафедра переведена тимчасово в морфологічний корпус на 4 поверх, де знову було обладнано 4 тематичні кімнати, лабораторія і кабінети. Експериментальна база кафедри залишалась на віварію.

В 2001 році після смерті проф. Вайди Р.Й. кафедру оперативної хірургії і топографічної анатомії очолив проф. Гнатюк М.С., який до цього працював зав кафедрою анатомії людини.

В 2005 році кафедру оперативної хірургії переведено знову на територію віварію де по новому обладнано 2 операційних, автоклавна, стерилізаційна, 4 навчальних кімнати, тренажерний зал для ендоскопічних операцій, кабінети викладачів та завідуючого. Коридори кафедри обладнані навчальними стендами з хірургічним інструментарієм, та оперативними втручаннями по всіх розділах оперативної хірургії.

У 2006 році кожний місяць по 10-15 лікарів-практиків та викладачів вузів України проходять спеціалізацію на базі кафедри по виконанню оперативних втручань на експериментальних тваринах (свині), шляхом малоінвазивних ендоскопічних операцій. Таким чином, кафедра оперативної хірургії стала першим в державі центром експериментального освоєння методів малоінвазивних оперативних втручань. На даний час спеціалізацію за цей період пройшло на 1 грудня 2011 року 385 лікарів-хірургів та акушер гінекологів. Ведучим спеціалістом по техніці та методиці проведення малоінвазивних операцій є к.м.н. П.І. Шев’як, який працює на кафедрі з 2005 року. П.І. Шев’як працював до приходу на кафедру в Саранському медуніверситеті. Після приходу на завідування кафедрою професора Гнатюка М.С. активізувались експериментальні дослідження наукова та винахідницькі роботи, як працівників кафедри так і співробітників інших кафедр університету. Так проф. Гнатюк М.С., який є автором 800 наукових публікацій, 2-х монографій, авторських свідоцтв на винаходи та патенти. Інші працівники кафедри є авторами і співавторами багатьох патентів на винаходи (доц. Гаргула В.Д., доц. Слабий О.Б., асист. Ковальчук М.Ф., асист. Данилевич Ю.О., асист. Шев’як П.І.). У цей час захистив докторську дисертацію доцент кафедри Герасимюк І. Є. (науковий консультант – Вайда Р. Й.), який зараз очолює кафедру анатомії людини.

За цей період на кафедрі під керівництвом проф. Гнатюка М.С. виконано і захищено 6 докторських дисертації (Герасимюк І.Є., Шульгай А.Г., Павлишин Г.А., Котляренко Л.Т., Пришляк А.М., Гасюк П. А.) та 9 кандидатських дисертацій (асп. Ковальчук М.Ф., асп. Данилевич Ю.О., асп. Данів М.В., ст. лаборант Рибіцька Л.Н., асист. Белікова Н.О., асист. Гнатко К.В., асист. Коноваленко С.О., асп. Татарчук Л. В., асп. Гаргула Т.І.). Підготовлені до захисту дисертаційні роботи асп. Ясіновського О.Б., асист. Нестерука С.О. та асист. Посоленик Л.Я.

На даний час в штаті кафедри є: завідувач кафедри (проф. Гнатюк М.С.), який працює на кафедрі з 1979 р., доценти (Гаргула В.Д. з 1972 р., Слабий О.Б. з 1989 р., Коврига М.Ф. з 2002 р., Данилевич Ю.О. з 2001 р., асист. Гаргула Т.І., лаборанти (Бондарук В.І., Свитак Н. А.), прибиральниця (Супрунюк Р.Р.).

В педагогічному процесі кафедрою починаючи з 1965 р. широко проводиться інтеграція з суміжними кафедрами: хірургії, акушерства та гінекології, травматології, очних хвороб, анатомії людини та ін.

Відзначаючи 55-річчя з дня організації Тернопільського державного медичного університету колектив кафедри намічає плани подальшого вдосконалення виховної, навчально-методичної і наукової роботи, покращання матеріальної бази для того, щоб підвищити якість підготовки спеціалістів на сучасному рівні.

Завідуючі кафедрою оперативної хірургії та топографічною анатомією за 55 років функціонування мед університету:

1. доц. Цвірко В.К. з 1958 по 1961 рр.(3 роки)

2. проф. Русинов Г.О. з 1961 по 1968 рр. (7 років)

3. проф. Новиков Ю.В. з 1968 по 1970 рр. (2 роки)

4. доц. Герасимець М.Т. з 1970 по 1984 рр. (14 років)

5. проф. Вайда Р.Й. з 1984 по 2001 рр. (17 років)

6. проф. Гнатюк М.С. з 2001 по даний час.

З 2005 року кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії у зв’язку зі значним скороченням годин для практичних занять, лекцій та самостійної роботи студентів стала курсом і була приєднана до кафедри загальної хірургії. В цей період були відремонтовані експериментальні операційні на другому поверсі віварію, а також встановлена лапароскопічна апаратура.

Щоденно при проведенні практичних занять студенти медичного та стоматологічного факультетів працюють у вказаних операційних, де виконують навчальні операції.

Проф. Вайда Р.Й. (завідувач кафедри з 1984 по 2001 рр.)

Проф Гнатюк М.С. ( завідувач кафедри з 2001 р. по даний час)

Проф. Гнатюк М.С. оперує із студентами (2018 рік)

Колектив кафедри в науково-дослідній роботі співпрацював з НДІ пульмонології (м. Санкт-Петербург), кафедрами загальної хірургії, хірургії ФПО, онкології, вважаючи, що проведення комплексних досліджень є найбільш ефективною формою їх впровадження в практику охорони здоров’я. Протягом останніх років колектив кафедри проводить наукові дослідження, які спрямовані на пошуки способів хірургічної корекції порушень функцій органів травного тракту, легень, розроблення нових способів лікування печінкової недостатності і портальної та легеневої гіпертензій, які є найбільш вагомим внеском кафедри в практику охорони здоров’я.

У науковому студентському гуртку щорічно активно працюють 15-25 студентів ІІ-VІ курсів. Його робота була завжди підпорядкована вирішенню двох взаємопов’язаних завдань: удосконаленню практичних хірургічних навичок і набуттю досвіду аналізу і узагальненню наукових даних. Гуртківці регулярно виступають на наукових конференціях різного рівня (міжнародних, республіканських, внутрішньоінститутських), їх роботи займають призові місця, ними опубліковано 23 наукових робіт, вони є співавторами 11 винаходів.

У своїй роботі кафедра постійно здійснювала інтеграцію навчального процесу з кафедрами хірургії (загальної хірургії, хірургії ФПО), анатомії людини, ортопедії і травматології шляхом проведення міжкафедральних методичних нарад, взаємовідвідування лекцій і практичних занять. Протягом 2007-2018 рр. співробітники брали участь у проведенні науково-практичних конференцій у районах області разом із кафедрою загальної хірургії з актуальних проблем хірургічного лікування щитоподібної залози, виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки, деструктивних панкреатитів та ін. В лекційному курсі нами постійно використовувались статистичні дані річних звітів управління охорони здоров’я.

Взаємостосунки кафедри оперативної хірургії з органами практичної охорони здоров’я завжди були діловими, дружніми і доброзичливими.

За останні роки співробітники кафедри оперативної хірургії з топографічною анатомією виконували наступні науково-дослідні роботи:

1. "Структурно-функціональні основи адаптації серцево-судинної системи при дії на організм токсичних факторів" № держреєстрації 0 108 U00 4637, науковий керівник – проф. Гнатюк М.С., відповідальний виконавець – доц. Слабий О.Б.

2. "Морфологічні закономірності ремоделювання серцево-судинної та травної систем при резекції легень та печінки" № держреєстрації 0 111 U00 3755, науковий керівник – проф. Гнатюк М.С., відповідальний виконавець – доц. Слабий О.Б.

3. "Морфологічні особливості адаптаційно-компенсаторних процесів в організмі при резекціях різних об'ємів печінки" № 0114U000596, науковий керівник – проф. Гнатюк М.С., відповідальний виконавець – доц. Слабий О.Б.

Співробітниками кафедри в процесі виконання дисертаційних та науково-дослідних робіт розроблено морфометричну діагностику уражень серцевого м’яза, печінки, товстої та тонкої кишок. При цьому встановлені об’єктивні кількісні морфологічні критерії, які найбільш адекватно відображають закономірності патологічних процесів у серці, печінці, тонкій та товстій кишках при різних патологічних станах і дозволяють прогнозувати наслідки уражень перерахованих органів.

Викладачі оперативної хірургії та топографічної анатомії беруть активну участь у суспільному житті університету, міста, країни. Доцент Слабий О.Б. – є проректором з науково-педагогічної роботи та соціальних питань. Професор Гнатюк М.С. – є членом редакційної ради фахових видань («Шпитальна хірургія», - м. Тернопіль, «Вісник наукових досліджень» - м. Тернопіль, «Клінічна анатомія та оперативна хірургія» - м. Чернівці), а також членом спеціалізованої вченої ради Д 35.600.03 у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького і заступником голови спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01 у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського».

Перспективи:

1. Систематично вдосконалювати інноваційні комп’ютерні, інтерактивні технології навчання, постійно забезпечувати застосування сучасних наукових досягнень в навчальному процесі.

2. Покращити матеріально-технічну базу курсу оперативної хірургії та топографічної анатомії, зміцнити кадровий склад курсу (постійний контроль за плануванням та написанням кандидатських та докторських дисертацій, досконале оволодіння викладачами англійською мовою).

3. Активізувати роботу студентського наукового гуртка шляхом більш широкого залучення студентів в студентські наукові програми "Студентська наука і профорієнтаційне навчання" та "Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації".