Наукові публікації Кріцака Мирослава Юрійовича

Статті

1.         Кліщ І.М. Принципи місцевого лікування інфікованих ран у щурів зі змодельованим цукровим діабетом / І.М. Кліщ, І.Я. Дзюбановський, М.Ю. Кріцак // Шпитальна хірургія. – 2013. - № 4. – С. 29-34.

2.         Кріцак М.Ю. Лікування хронічної ішемії нижніх кінцівок у хворих із синдромом стопи діабетика / М.Ю. Кріцак // Вісник наукових досліджень. – 2013. - № 4. – С. 36-39.

3.         Кріцак М.Ю. Клітинно-тканинні технології в комплексному лікуванні ранових дефектів у хворих із синдромом стопи діабетика / М.Ю. Кріцак // Шпитальна хірургія. – 2014. - № 3. – С. 96-100.

4.         Дзюбановський І.Я. Сучасні підходи до вибору методу лікування ускладнень синдрому стопи діабетика / І.Я. Дзюбановський, І.І. Чонка, Ю.М. Футуйма, М.Ю. Кріцак // Український журнал хірургії. – 2014. – № 2. – С. 72-75.

5.         Dzyubanovsky I. Ya. Selection of anesthesia method for patients with diabetic foot complications / I. Ya. Dzyubanovsky, M. Yu. Kritsak // Шпитальна хірургія – 2014. - № 3. -  С. 67-68.

6.         Дзюбановский И.Я. Возможности биопластики послеоперационных дефектов мягких тканей материалом на основе аллофибробластов / И.Я. Дзюбановский, М.Ю. Крицак // Хирург. – 2014. ‑ № 11. – С. 8-13.

7.         Дзюбановский И.Я. Применение культивированных аллофибробластов в лечении послеоперационных раневых дефектов у больных с осложнениями диабетической стопы / И.Я. Дзюбановский, М.Ю. Крицак // Хирургия Восточная Европа.– 2014.– № 4. — С. 24-29.

8.         Ярема Н.И. Влияние гипербарической оксигенации на диастолическую функцию левого желудочка и кислородное обеспечение нижних конечностей у больных сахарным диабетом 2 типа с синдромом диабетической стопы и ишемической болезнью сердца / Н.И. Ярема, А.И. Балабан, И.И. Чонка, М.Ю. Крицак / MEDICUS International medical scientific journal. – 2015.‑ № 2. – С. 104-106.

9.         Корда М.М. Симуляційне навчання у медицині - складова частина у процесі підготовки лікаря-спеціаліста / М.М. Корда, А.Г. Шульгай, С.Й. Запорожан, М.Ю. Кріцак // Медична освіта. - 2016.-№4.-С.17-20.

 

Тези

1.         Дзюбановський І.Я. Оптимізація хірургічного лікування синдрому діабетичної стопи / І.Я Дзюбановський, І.І Чонка, Ю.М. Футуйма, М.Ю. Кріцак // ІІ науково-практична конференція «Актуальні питання медицини залізничного транспорту»: 30 листопда 2012 р.: матеріали конф. - Вінниця, 2012. – С. 27-28.

2.         Крицак М.Ю. Современные подходы к местному лечению послеоперационных ран у больных с синдромом диабетической стопы / М.Ю. Крицак // Материалы 68 научной конференции студентов-медиков с международным участием «Актуальные вопросы медицинской науки»: 5 апреля 2014 р.: материалы конф. - Самарканд, 2014. – С. 45.

3.         Кріцак М.Ю. Особливості цитологічної картини ранового процесу у хворих з ускладненнями синдрому стопи діабетика із застосуванням алофібробластів / М.Ю. Кріцак // XVІІI Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених:  28-30 квітня 2014 р.: матеріали конг. - Тернопіль,2014. – С. 61.

4.         Кріцак М.Ю. Особливості перебігу ранового процесу у хворих із синдромом діабетичної стопи / М.Ю. Кріцак //  Збірник матеріалів конференції Здобутки клінічної та експериментальної медицини: 21 травня 2014 р.: матеріали конф. - Тернопіль, 2014. – С. 59-60.

5.         Дзюбановський І.Я. Оптимізація комплексного лікування гнійно-некротичних ускладнень синдрому діабетичної стопи / І.Я. Дзюбановський, М.Ю. Кріцак // Архів клінічної медицини. Матеріали конференції «ІІ Прикарпатський хірургічний форум»: 23-24 жовтня 2014 р.: матеріали конф. - Яремче, 2014. – №2. – С. 37-39.

6.         Кріцак М.Ю. Синдром діабетичної стопи: сучасна концепція діагностики та лікування / М.Ю. Кріцак // Українські медичні вісті. Науково-практичний часопис Всеукраїнського лікарського товариства. XV конгрес СФУЛТ: 16-18 жовтня 2014 р.: матеріали конг. - Чернівці, 2014. – С. 279.

7.         Покотило О. Активна хірургічна тактика в лікування синдрому діабетичної ступні / Покотило О., Кріцак М. // ХІХ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, присвячений пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Л.Я. Ковальчука: 27-29 квітня 2015 р.: матеріали конг. - Тернопіль, 2014. – С. 103-104.

8.         Крицак М.Ю. Возможности пациентов после хирургического лечения осложнений синдрома диабетической стопы / М.Ю. Кріцак // Сборник тезисов ІІ Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Наука и медицина: современный взгляд молодежи», посвященной 85-летию КАЗНМУ имени С.Д. Асфендиярова, Алматы, 23-24 апреля 2015 г. С. - 63.

Патенти

1. Пат. на корисну модель № 101887 Україна, МПК (2006.01) А61В 17/56, А61В 17/32 (2006.01). Пристрій для остеотомії / Чонка І.І., Кріцак М.Ю., Кузьмінчук В.М., Тиш Ю.М.; заявник та патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». – u2015 01878; заявл.03.03.2015; опубл. 12.10.2015, Бюл. № 19.

Comments